تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ | 13:12 | نويسنده : علیزاده -ویسی
 

بارم بندی دروس ریاضی در سال تحصیلی 91-90

ریاضیات 1

فصل

عناوین

نوبت اول

  نوبت دوم

 شهریورماه

 

اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

5/1

 

1

 

2

اعداد حقیقی- تقریبات اعشاری اعداد حقیقی

1

نمادها و زبان ریاضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

5/1

 

-

 

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی

مشخص کردن مجموعه ها

5/1

سوم

توان رسانی و قواعد آن

5/1

 

1

 

2

نماد علمی

5/0

ریشه گیری

5/1

 

چهارم

تفریق و قرینه اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

5/0

 

2

 

3

عبارتهای جبری

5/2

اتحاد و تجزیه

3

 

پنجم

معادله

1

1

75/1

دستگاه مختصات- رابطه خطی

5/2

از شیب تا پایان خطهای عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه  معادلات خطی دو مجهولی

-

5/1

ششم

نسبتهایمثلثاتی

-

3

2

هفتم

از ابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارتهای گویا

-

5/1

2

از ابتدای تقسیم چندجمله ایها تا پایان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجه دوم و حل آنها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجه اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20

 

ریاضیات 2

فصل

عناوین

نوبت اول

  نوبت دوم

شهریور ماه

 

 

اول

دنباله ها

2

 

1

 

2

 

تقریبات اعشاری

1

 

ریشه گیری و به توان رسانی اعداد

2

 

 

دوم

رابطه و تابع- دامنه و برد

3

 

1

 

3

 

توابع خطی

 

وارون یک رابطه- توابع یک به یک

3

 

بازه و مقدار تابع

 

 

 

سوم

توابع خاص

 

3

 

 

5/2

 

 

4

 

رسم نمودار برخی از توابع درجه دوم به کمک انتقال تابع

 

توابع گویا و رادیکالی

 

نامعادله و تعیین علامت

4

 

تعیین علامت توابع درجه دوم

 

 

 

چهارم

توابع نمایی

2

 

5/3

 

3

 

لگاریتم و توابع لگاریتمی

-

 

محاسبه لگاریتم یک عدد

 

 

قوانین لگاریتمی و حل معادلات لگاریتمی

-

 

 

پنجم

زاویه و اندازه زوایا- واحد دیگری برای اندازه گیری زوایا

-

 

 

 

شناخت دایره مثلثاتی و تعیین مقادیرآن

-

 

تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی

-

 

 

 

رابطه بین منحنی سینوسی و دایره مثلثاتی- کاربرد هایی از مثلثات

-

 

ششم

تساوی وجمع دو ماتریس- ضرب عدد در ماتریس-قرینه ماتریس

-

 

3

 

2

 

ضرب ماتریسها- حل دستگاه دو معادله و دو مجهول با استفاده از ماتریسها

-

 

 

هفتم

شمارش و اصل ضرب

-

 

2

 

2

 

جایگشت

-

 

ترکیب

-

 

 

جمع

20

20

20

 

 

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور ماه

اول

12

4

دوم

8

7

سوم

-

5

چهارم

-

4

جمع

20

20

ریاضی 3- سوم تجربی

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات ویژه علوم  انسانی

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور ماه

اول

5/13

5/7

دوم تا پایان مسائل ص 67

5/6

5/7

دوم از ص67 تا آخر فصل

-

سوم

-

5

جمع

20

20

 

 

 

 

 

 

جبر و احتمال

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور ماه

اول

10

5/5

دوم (تا بخش 2-8 در ص67)

10

5/5

از بخش 2-8 در ص67 تا پایان فصل

-

سوم

-

2

چهارم

-

7

جمع

20

20

 

 

 

 

حسابان

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور ماه

اول

10

4

دوم

10

4

سوم

-

3

چهارم

-

4

پنجم

-

5

جمع

20

20

 

هندسه 1

فصل

بخش

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور ماه

 

 

 

اول

1-1

 

5/3

 

 

 

5/2

 

 

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

 

1-5

1-6

3

5/1

1-7

 

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

 

 

سوم

3-1

5/1

-

2

3-2

-

2

3-3

-

3

 

5/3

3-4

-

3-5

-

5/2

3-6

-

 

 

چهارم

4-1

-

2

5/1

4-2

-

4-3

-

3

5/1

4-4

-

4-5

-

5/2

5/1

4-6

-

جمع

20

20

20

 

هندسه 2

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم و شهریورماه

اول

12

5

دوم ( تا ص 74، رابطه طولی در دایره)

8

5

دوم ( از ص74، رابطه طولی در دایره تا پایان فصل)

-

سوم

-

5

چهارم

-

5

جمع

20

20

 

 

آمار و مدلسازی

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور ماه

اول

2

-

2

دوم

5

1

2

سوم

2

-

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

-

5/4

4

هفتم

-

5/4

4

هشتم

-

این فصل اختیاری می باشد.

-

 

پروژه کتبی 6 نمره

-

جمع

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارم بندی دروس سال چهارم

1-  هندسه تحلیلی و جبرخطی (چهارم ریاضی)

 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

اول

7

2

دوم

6

5/1

سوم (تا ابتدای بخش انتقال محورهای مختصات)

7

5/1

سوم (از ابتدای بخش انتقال محورهای مختصات تا پایان فصل)

-

4

چهارم

-

6

پنجم

-

5

جمع

20

20

 

 

 

2-  ریاضیات گسسته (چهارم ریاضی)

 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

اول

9

2

دوم

11

3

سوم

-

7

چهارم

-

8

جمع

20

20

 

 

3-   حساب دیفرانسیل و انتگرال (چهارم ریاضی)

 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

اول

5/1

2

دوم

5/5

سوم

10

3

چهارم (تا ابتدای بخش 4-4 تابع مشتق)

3

چهارم(از ابتدای بخش 4-4 تا پایان فصل)

-

3

پنجم

-

5/7

ششم

-

5/4

جمع

20

20

 

 

4-  ریاضی عمومی (چهارم تجربی)

 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

اول

5/5

1

دوم

9

5/2

سوم

5/5

5/1

چهارم

-

4

پنجم

-

5/6

ششم

-

5/4

جمع

20

20

 

 

5-  ریاضیات پایه (چهارم انسانی)

 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

اول

6

5/1

دوم

10

5/2

سوم (تا ابتدای اثبات روابط لگاریتمی)

4

1

سوم(از ابتدای روابط لگاریتمی تا انتهای فصل)

-

5/3

چهارم

-

7

پنجم

-

5/5

جمع

20

20